Oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej

Do 30 listopada 2022 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy powinni złożyć oświadczenie dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu. O szczegóły tego rozwiązania proszę dopytywać dostawcę energii elektrycznej, ale dla wygody załączam wzór oświadczenia o zamrożenie cen energii elektrycznej wraz z instrukcją jego wypełnienia:

Część 1-3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe

W części 1. wpisujemy klasyczne dla tego typu wzorów dane:
1. nazwa,
2. adres siedziby
3. NIP, a w przypadku braku NIP / PESEL
4. telefon lub e-mail.
gdzie NIP, PESEL, numer telefonu nie są obowiązkowe.

W części 2 i 3 oświadczenia umieszczamy dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są:
-odbiorcą uprawnionym (np. właściciel JDG zarejestrowanej w CEIDG) albo
-jego reprezentantem (pełnomocnik, prokurent, członek zarządu spółki z o.o.)
Minister wprowadził do wzoru obligatoryjność dla podania przez te osoby serii i numeru dowodu osobistego albo paszportu.
Natomiast numer telefonu nie jest wymagany.

Część 4. Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE)

Ta część oświadczenia to tabela. Można w niej wpisać maksymalnie 25 PPE według następującego schematu:

Kolumna 1. numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Numer ten znajduje się na każdej fakturze, jaką wystawia np. Tauron, PGE, Enea.
Kolumna 2. wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego – następuje poprzez wpisanie cyfry 1,2,3 albo 4 (tak samo jak w części 5).
Kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE (dotyczy umów z art. 5 ust. 2 pkt 1 art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).
Kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
*Dane liczbowe o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
*Wpisujemy historyczne zużycie prądu np. z 2021 r. albo 2022 r. i przekształcamy te dane na prognozę dla okresu 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.
*Jeżeli planujemy zwiększenie zużycia prądu, to nie wpisujemy danych historycznych, a te planowane na 2023 r.
Kolumnach 5 i 6. Należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie zamierzamy zużyć w ramach ceny maksymalnej(5) oraz nieobjęte tą ceną(6). Suma tych danych musi wynieść 100%.
*Gdy całość energii zużywa się na potrzeby podstawowej działalności, 100% wpisujemy w kolumnie 5.

Część 5. Oświadczenia

Zaznacz 1, jeśli jesteś mikro przedsiębiorcą (masz do 10 pracowników i obroty netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczają 2mln €)
Zaznacz 2, jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą (masz do 250 pracowników i obroty netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczają 50mln €) i nie jesteś mikro przedsiębiorcą.

Jeżeli złożysz oświadczenie po 30 listopada 2022 r., cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa:
-osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo
-w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej lub
-w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej, opatruje się:
-kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
-podpisem zaufanym albo
-podpisem osobistym
i wysyła się mailowo.
Skan oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

Poniżej wzór oświadczenia do pobrania:

Wybór formy opodatkowania: uproszczona, osoba fizyczna

Wzór dokumentu do pobrania

Subskrypcja

Chcesz być informowany o nowościach i zmianach w dokumentacji i przepisach? Dopisz się do naszego newslettera.